Kdo smo

Naše spletišče je www.grem-naprej.si. Društvo Grem Naprej je društvo za celostni pristop k bolj kvalitetnemu življenju.Statut

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je ustanovni zbor dne 23. 8. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi »DRUŠTVA GREM NAPREJ – Društva za celostni pristop k bolj kvalitetnemu življenju« ter dne  11. 10. 2019 na izrednem občnem zboru sprejel naslednji 

1. člen

(namen in cilji društva)

»DRUŠTVO GREM NAPREJ – Društvo za celostni pristop k bolj kvalitetnemu življenju«  (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb na področju Republike Slovenije. 

Društvo je nepolitična organizacija civilne družbe in deluje na nepridobitnih načelih.

Namen društva je pomoč ter podpora ljudem, ki želijo postati srečni in zdravi na fizičnem in duhovnem področju, kar vključuje izobraževanja na področju duhovnosti, bioenergij, meditacij ter ostalih alternativnih načinov zdravljenja; vodenje, mentoriranje, treniranje uspešnih dialogov in ostalih interakcij v socialnih stikih,  z zvišanjem jezikovne kulture, funkcionalne pismenosti in razumevanja slovenskega jezika kot temeljnega orodja človekovega funkcioniranja; poduk oz. motivacijo pri ureditvi povsem materialnih komponent bivanja (prehranjevanje, spanje, življenjski prostor, finance …), s posebnim ozirom na ranljive skupine – poudarek na animaciji otrok, tolerantnosti do priseljencev in skrbi za starejše, torej na prizadevanju za izboljšanje celotne družbe.

Cilji društva so:

2. člen

(naloge)

Društvo uresničuje namen in cilje preko osnovnih in pridobitnih nalog.

Društvo v okviru osnovnih nalog:

Društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je navedena v 20. členu tega statuta.

3. člen

(ime, sedež, znak)

Društvo se imenuje: “DRUŠTVO GREM NAPREJ – Društvo za celostni pristop k bolj kvalitetnemu življenju”, skrajšano “DRUŠTVO GREM NAPREJ”, v angleškem prevodu “GOING AHEAD SOCIIETY”.

Društvo ima sedež v Svetem Duhu.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Znak društva je polž, pod njim pa je napis »grem naprej«.

4. člen

(javnost delovanja)

Delo društva, njegovih organov in njegovo finančno-materialno poslovanje je javno preko poročanja o njegovem delu, posredovanja informacij vsem članom, s pravico vpogleda v zapisnike društva in organov društva (s pisno prošnjo predsedniku društva za vpogled), preko svoje spletne strani in elektronske pošte in preko sredstev javnega obveščanja.

Seje organov so javne in se nanje povabijo člani, ki izkažejo tak interes (s pisno prošnjo predsedniku društva o udeležbi na sejah); preko interneta in z okroglimi mizami. Seje se lahko udeležijo člani ali druge osebe, ki so nanjo povabljene s strani predsednika. Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva.

Društvo bo o svojem delu širšo javnost obveščalo prek svoje spletne strani in facebook skupine »Grem Naprej«, svoje člane oz. ožjo javnost pa preko elektronske pošte.

5. člen

(včlanitev, prenehanje članstva)

Redni član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije in tuji državljan, ki se s pisno ali spletno pristopno izjavo zaveže, da sprejme ta statut ter plačuje članarino.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpišejo pristopno izjavo zakoniti zastopniki, za mladoletne od 7. do 15. leta starosti pa je potrebno pisno soglasje zakonitega zastopnika.

Plačilo članarine je obvezno za vse mladoletne osebe, ne glede na starost.

Članstvo traja od dneva včlanitve oziroma dneva plačila članarine do 31. januarja naslednje leto. Če član po pisnem opominu ne plača članarine, se mu članstvo zamrzne in nima glasovalne pravice, dokler ne plača članarine.

Oseba, katerega prošnja za sprejem je bila zavrnjena, se lahko pritoži na občni zbor. Sklep občnega zbora je dokončen.

Članstvo v društvu preneha:

Črtani ali izključeni član se lahko spet sprejme v društvo, če predsednik na njegovo željo ugotovi, da ni več vzrokov, zaradi katerih je bil črtan ali izključen.

6. člen

(redni, aktivni, podporni člani)

Društvo ima redne, aktivne in podporne člane.

Redni člani so vsi člani društva, ki sprejmejo statut in plačajo članarino. Redni člani imajo pravico glasovanja.

Aktivni člani društva so redni člani društva, ki aktivno, s prostovoljnim delom, sodelujejo pri delu društva.

Podporni člani so redni člani društva, ki pa ne opravljajo prostovoljnega dela.

Pravice in dolžnosti vseh navedenih članov so enake, in sicer zapisane v 7. členu statuta.

Mladoletni člani so lahko aktivni ali podporni člani, vendar nimajo pravice glasovanja niti ne morejo sodelovati v organih društva. Aktivno sodelovanje pri delu društva je mogoče, v kolikor se tako odloči zakoniti zastopnik, ki jih pri izvajanju aktivnosti tudi spremlja ali pa v ta namen poda pisno dovoljenje.

7. člen

(pravice in dolžnosti članov)

Pravice članov so, da:

Dolžnosti članov so, da:

Članom društva, ki ne plačajo članarine kljub pisnemu opominu, članstvo samodejno preneha.

Če odstopi predsednik društva, svojo funkcijo opravlja do sklica občnega zbora, na katerem je izvoljen nov predsednik, ali pa njegove obveznosti prevzame eden izmed članov občnega zbora, ki ga predsednik društva imenuje za vršilca dolžnosti predsednika.

8. člen

(disciplinski postopek)

Disciplinske kršitve

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje:

O prekrških na prvi stopnji odloča predsednik društva.

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.

Disciplinski ukrepi

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku lahko izreče predsednik, so:

Član, ki je s svojim ravnanjem društvu povzročil materialno škodo, jo je dolžan povrniti.

Višino škode določi predsednik.

Zoper sklep predsednika ima prizadeti član pravico do pritožbe na občni zbor, ki kot drugostopenjski organ dokončno odloča o zadevi.

9. člen

(občni zbor društva)

Občni zbor (v nadaljevanju: “OZ”) sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor:

10. člen

(sklic občnega zbora)

OZ se sestane enkrat letno, in sicer najkasneje do konca meseca marca.

OZ skliče predsednik društva najmanj 7 dni pred dnevom zborovanja članov.

Predsednik lahko skliče tudi izredni OZ, če je potrebno razrešiti zadevo, ki je v pristojnosti OZ, a bi čakanje na redni OZ škodovalo društvu ali če to zahteva najmanj ena tretjina članov društva.

Predsednik je dolžan sklicati izredni OZ najkasneje v roku 30 dni po prejemu pismene zahteve, ki jo je podala najmanj ena tretjina članov društva. V nasprotnem skliče OZ predlagatelj sam.

OZ lahko poteka tudi korespondenčno z uporabo informacijske tehnologije, kot je videokonferenca.

11. člen

(naloge občnega zbora)

Naloge občnega zbora so, da:

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti v pisni obliki poslani predsedniku najmanj 3 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overovatelj.

Veljavni sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina članov.

12. člen

(predsednik društva)

Predsednik društva:

Predsednik  je zakoniti zastopnik društva. Predsednik lahko pisno pooblasti enega izmed članov občnega zbora, da opravlja naloge v času njegove odsotnosti.

Mandatna doba predsednika je pet let. Odgovoren občnemu zboru.

13. člen

(profesionalni sodelavci)

V primeru potrebe po strokovnem znanju oziroma obsega dela, ki ga ni možno opraviti na osnovi prostovoljnega dela, društvo lahko honorarno ali redno zaposli sodelavce ali sklene pogodbo z ustrezno organizacijo. O tem odloča predsednik društva.

14. člen

(finančno-materialno poslovanje)

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva.

15. člen

(financiranje društva)

Viri dohodkov so naslednji:

Če društvo pri opravljanju svoje pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

16. člen

(pridobitna dejavnost)

Društvo lahko pridobiva sredstva za izvajanje nalog v skladu z nameni društva tudi s pridobitno dejavnostjo, ki se izvaja kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti.

Sredstva iz naslova pridobitne dejavnosti se lahko porabljajo le za doseganje ciljev in izvajanje nalog, ki so opredeljene v 2. členu tega statuta.

Društvo lahko opravlja naslednjo pridobitno dejavnost:

C18.130 Priprava za tisk in objavo (od tega priprava gradiva na tematiko duhovnosti, bioenergije, meditacije; jezika kot orodja uspešnega komuniciranja; pozitivnih vrednot v obliki pravljic in animacij za otroke),

C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (od tega razmnoževanje video in avdio posnetkov za meditacijo, umirjanje in motiviranje),

I56.104 Začasni gostinski obrati (od tega hitra priprava vegetarijanskih jedi – npr. veganskega burgerja),

I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi (od tega priložnostna priprava in strežba vegetarijanskih jedi v naročnikovih prostorih),

I56.300 Strežba pijač (od tega točenje pijač na prireditvah, piknikih, stojnicah, kioskih in drugih začasnih objektih),

J58.110 Izdajanje knjig (od tega izdajanje knjig za otroke ter knjig, brošur, prospektov o duhovnosti, bioenergiji, meditaciji, oboje lahko tudi v obliki knjig na zvočnih medijih ali knjig na internetu),

J58.190 Drugo založništvo (od tega izdajanje na internetu na temo duhovnosti, umirjanja, animacije, motivacije),

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (od tega produkcija video filmov za namene sproščanja, pomiritve),

J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj (od tega post produkcijske dejavnosti pri izdelavi video filmov za umirjanje, meditacijo),

J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (od tega distribucija in trgovanje s filmskimi pravicami za video filme na temo sproščanja, meditacije, animiranja oz. motiviranja),

J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij (od tega snemanje in distribuiranje zvočnih zapisov za meditiranje, umirjanje, animacijo oz. motivacijo),

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (od tega organiziranje prireditev, povezanih z duhovnostjo in meditiranjem ter animiranjem otrok),

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (od tega delavnice za otroke, delavnice za odrasle na temo bioenergije, izobraževanje na temo zdravega življenjskega sloga, poučevanje slovenskega jezika, pomoč pri učenju),

S94.120 Dejavnost strokovnih združenj (od tega širjenje informacij o bioenergiji, komunikacija z javnostjo),

S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (od tega osveščanje javnosti o bioenergiji, podpiranje izobraževanja o duhovnosti, zavzemanje za varstvo okolja, izboljšanje položaja ranljivih skupin, subvencioniranje s strani članskih organizacij).

17. člen

(prenehanje društva)

Društvo preneha:

Društvo lahko sprejme sklep o prenehanju. Za tak sklep mora glasovati dvotretinjska večina na občnem zboru navzočih članov ob pogoju, da je prisotnih vsaj tretjina članov društva.

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha obstajati oz. če je bilo v obdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o društvih.

Prenehanje v teh dveh primerih ugotovi pristojni organ z odločbo. V teh dveh primerih se premoženje društva prenese na drugo sorodno društvo, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati. Javna sredstva se vrne v proračun.

Društvo lahko tudi sprejme sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali o spojitvi z drugimi društvi. V teh dveh primerih preide premoženje društva na društvo, h kateremu bi se društvo pripojilo  oz. na društvo, ki bi se spojilo z društvom.

18. člen

V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva drugemu sorodnemu društvu, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati.

O sklepu OZ o prenehanju društva mora predsednik društva obvestiti pristojni upravni organ v – 30ih dneh.

19. člen

Ta statut stopi v veljavo z dnem 11. 10. 2019, ko so na izrednem občnem zboru bile usklajene neskladne določbe, uporabljati pa se začne, ko ga overi pristojni upravni organ.

Z dnem, ko se začne uporabljati ta statut, preneha veljati statut, ki ga je sprejel ustanovni zbor dne 23. 8. 2019

Škofja Loka, 11. 10. 2019


Spletišče

Piškotki

Če na naši strani pustite komentar, imate možnost, da lahko privolite v zapis vašega imena, e-poštnega naslova in spletnega mesta v piškotke. To je namenjeno vašemu udobju, tako da vam ne bo treba ponovno vnašati svojih podatkov, ko boste želeli ponovno komentirati vsebino prihodnjič. Ti piškotki imajo rok trajanja eno leto.

Če imate račun in se prijavite na to spletno mesto, bomo določili začasni piškotek, da ugotovimo, ali vaš brskalnik sprejema piškotke. Ta piškotek ne vsebuje osebnih podatkov in se zavrže, ko zaprete brskalnik.

Ko se prijavite v našo spletno stran, se avtomatsko zgenerira tudi več piškotkov, ki shranijo podatke za prijavo in izbire na strani. Piškotki za prijavo trajajo dva dni, piškotki možnosti izbire pa trajajo eno leto. Če izberete »Zapomni si me«, se bodo piškotki za prijavo shranili za dva tedna. Če se odjavite iz računa, se bodo piškotki za prijavo odstranili.

V kolikor urejate ali objavljate članek, se v brskalnik shrani dodatni piškotek. Ta piškotek ne vsebuje osebnih podatkov in preprosto označuje ID objave članka, ki ste ga pravkar uredili. Preneha veljati v roku enega dne.

Pripeta vsebina iz zunanjih spletnih strani

Členi in vsebina na tem spletnem mestu lahko vključujejo vdelano vsebino (npr. videoposnetke, slike, članke itd.). Vdelana vsebina iz drugih spletnih mest se obnaša na enak način, kot če bi obiskovalec obiskal drugo spletno mesto.

Ta spletna mesta lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, vdelajo dodatno sledenje tretjim osebam in spremljajo vašo interakcijo s to vdelano vsebino, vključno s sledenjem interakciji z vdelano vsebino, če imate račun in ste prijavljeni na to spletno mesto.

Kontaktni obrazci

Z izpolnitvijo in potrditvijo kontaktnih obrazcev soglašate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji. Kontaktne informacije, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, so zaščitene in ima do njih dostop le vodja društva za namene članstva in pomoči.

S kom delimo vaše podatke

Vaše podatke društvo ne deli z nikomer. Kakor smo razložili v prejšnjem odstavku, ima dostop do vaših podatkov le vodja društva.